Δεν πετάω τίποτα!

Δεν πετάω τίποτα!

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί για ομάδες 25-30 ατόμων. Υλοποιείται από δύο ή τρεις  εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ, ανάλογα με το πλήθος της μαθητικής ομάδας, και συμμετέχουν οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί.

Το πρόγραμμα διεξάγεται στις αίθουσες του ΚΠΕ Καστρίου, αλλά περιλαμβάνει επίσης περιβαλλοντικό μονοπάτι. Ωστόσο, μπορεί να διεξαχθεί και στους χώρους κάθε σχολείου του νομού μας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διαχείριση των απορριμμάτων.

Στόχοι του προγράμματος είναι, οι μαθητές/μαθήτριες :
- να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της μείωσης των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής τους,
- να μάθουν πώς πραγματοποιείται η κομποστοποίηση, ποια απορρίμματα μπορούν ή όχι να κομποστοποιηθούν, και πώς κατασκευάζεται ένας σπιτικός κομποστοποιητής,
- να ευαισθητοποιηθούν για τη μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών τους, ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία στάδια :
Στο πρώτο στάδιο, παρέχεται στους μαθητές/μαθήτριες πληροφόρηση, συμπληρώνονται φύλλα εργασίας και παίζονται θεατρικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων με θέμα τους φυσικούς πόρους, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τον περιορισμό των απορριμμάτων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους, όπως επίσης την κομποστοποίηση.
Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται εργαστήριο κατασκευής εκπαιδευτικών παιχνιδιών με «άχρηστα» αντικείμενα.
Το τρίτο στάδιο (όταν το πρόγραμμα διεξάγεται στο Κέντρο μας) περιλαμβάνει περιβαλλοντικό μονοπάτι προς ένα μικρό ποτάμι της περιοχής, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές/μαθήτριες παρατηρούν και ταξινομούν τα απορρίμματα που συναντούν.

Ενδεικτικές Δραστηριότητες :
- Συμπλήρωση φύλλων εργασίας για την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
- Κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών με «άχρηστα» υλικά.
- Θεατρικό παιχνίδι με θέμα την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την ανακύκλωση.
- Παιχνίδι ρόλων για τη μείωση και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων.
- Δραστηριότητα για τη δημιουργία κομποστοποιητή.

Μεθοδολογία :
Οι μέθοδοι και πρακτικές που χρησιμοποιούνται, αποτελούν συνδυασμό της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Εφαρμόζονται διάφορες παιδαγωγικές μέθοδοι (πειραματική, project, περιβαλλοντικό μονοπάτι, χρήση παιδαγωγικών παιχνιδιών, κατασκευές), ώστε να εξασφαλιστεί για τους μαθητές η δυνατότητα της γνώσης, της ελεύθερης έκφρασης, της δημιουργικότητας και της βιωματικής προσέγγισης.