Έχω δικαίωμα, έχεις δικαίωμα...

Έχω δικαίωμα, έχεις δικαίωμα...


Επιλογή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αειφορική ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση για την αειφορία εμπεριέχει την υιοθέτηση ηθικών κανόνων, που αναφέρονται στην επιβίωση των έμβιων όντων, στα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών και στους θεσμούς που είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα. Συνεπάγεται την αρμονική συμβίωση των διαφορετικών ανθρώπινων κοινοτήτων και τις σχέσεις σεβασμού προς το περιβάλλον και τη φύση.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δεν μπορούν να διασφαλιστούν σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον. Το θεμελιώδες δικαίωμα της ζωής απειλείται από την υποβάθμιση του εδάφους, την αποψίλωση των δασών, τη ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας, και την έκθεση σε τοξικά χημικά και επικίνδυνα απόβλητα.
Αλλά και η υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη ζωή, στην υγεία, στην επάρκεια τροφής, στη διασφάλιση ισότητας και δικαιοσύνης, και στην πρόσβαση στη μόρφωση και στα στοιχεία του πολιτισμού, είναι απαραίτητη για την επίτευξη της αειφορίας.

Η παιδική ηλικία είναι ιδανική για να ξεκινήσει η διά βίου μάθηση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στοχεύει στο να καλλιεργήσει αισθήματα αυτοπεποίθησης και κοινωνικής ανοχής, θέτοντας τις θεμελιώδεις βάσεις για την ανάπτυξη της κουλτούρας των ανθρώπινων δικαιωμάτων:

 • την εκτίμηση προς τον εαυτό και τους άλλους,
 • την αναγνώριση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή,
 • την κατανόηση των βασικών δικαιωμάτων κάθε ατόμου και της δυνατότητας έκφρασής τους,
 • την εκτίμηση και το σεβασμό προς τη διαφορετικότητα,
 • την απόκτηση συμπεριφορών για την αντιμετώπιση των αντιπαραθέσεων χωρίς βία και με σεβασμό προς τα δικαιώματα του άλλου,
 • την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στα παιδιά όταν αναλαμβάνουν δράσεις για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.


Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και έχει σχεδιαστεί για ομάδες 25-30 ατόμων.

Υλοποιείται από δύο  εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ, ανάλογα με το μέγεθος της μαθητικής ομάδας. Συμμετέχουν επίσης οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί.

Το επίπεδο των στόχων του προγράμματος, οι προτεινόμενες εργασίες πεδίου, τα φύλλα εργασίας, τα ερωτηματολόγια κ.ά. προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών, την εμπειρία τους στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν, επιπλέον της επτάωρης διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στους χώρους του ΚΠΕ Καστρίου ή στο εκάστοτε σχολείο.


Στόχοι του προγράμματος

Γνωστικοί (γνωστικός τομέας):

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • Να γνωρίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχουν πρότυπα συμπεριφοράς για την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα και τον ευρύτερο κόσμο.
 • Να κατανοήσουν πως κάθε παιδί έχει ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και την υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων, και ότι αυτά τα δικαιώματα ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
 • Να μάθουν πως υπάρχουν και άλλα διεθνή έγγραφα που αφορούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ECHR)


Δεξιοτήτων (ψυχοκινητικός τομέας):

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει:

 • Την ενεργή ακρόαση και επικοινωνία: το να είναι κάποιος ικανός ακροατής σε διαφορετικές απόψεις, να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις και να μπορεί να αξιολογεί και τις δυο πλευρές.
 • Την κριτική σκέψη: να μπορεί να ξεχωρίζει κανείς μεταξύ ενός γεγονότος και μιας άποψης, να έχει συνείδηση των προκαταλήψεων, να αναγνωρίζει τις μορφές της παραπλανητικής μεθόδευσης.
 • Τη συνεργασία στα πλαίσια μιας ομάδας και τη θετική αντιμετώπιση των συγκρούσεων.
 • Τη συναίνεση.
 • Τη δημοκρατική συμμετοχή στις δραστηριότητες με τους συνομήλικους.
 • Την προσωπική έκφραση με αυτοπεποίθηση.
 • Την επίλυση προβλημάτων.

Στάσεων (συναισθηματικός τομέας):

Οι στάσεις ενός ατόμου προς τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

 • Το σεβασμό για τον εαυτό και τους άλλους.
 • Την προσωπική αίσθηση ευθύνης για τις ενέργειες του.
 • Την περιέργεια, το ανοιχτό μυαλό και την εκτίμηση για τη διαφορετικότητα.
 • Την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη προς τους άλλους, και τη δέσμευση για την υποστήριξη εκείνων, των οποίων έχουν αρνηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Την αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξίας του εαυτού και της αξίας των άλλων, ανεξαρτήτως των κοινωνικών, των πολιτισμικών, των γλωσσικών ή των θρησκευτικών διαφορών.
 • Την αίσθηση της δικαιοσύνης και της κοινωνικής υποχρέωσης να διασφαλίζεται ότι όλοι τυγχάνουν δίκαιης αντιμετώπισης.
 • Την επιθυμία του να συμβάλλει κανείς στην καλυτέρευση του σχολείου ή της κοινότητας.
 • Την αυτοπεποίθηση για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο τοπικά όσο και παγκοσμίως.


Διεξαγωγή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες βιωματικές δραστηριότητες. Υπάρχει φροντίδα ώστε οι δραστηριότητες και οι εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών και το πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο ζουν.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος συνδυάζουν ποικίλες μεθόδους και τεχνικές, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Σεβασμό για την εμπειρία των παιδιών και αναγνώριση της ποικιλίας διαφορετικών απόψεων.
 • Προώθηση του προσωπικού εμπλουτισμού, της αυτοεκτίμησης και του σεβασμού για το κάθε παιδί.
 • Ενδυνάμωση των παιδιών στο να καθορίζουν τι θέλουν και να μαθαίνουν να ζητούν πληροφορίες για τους εαυτούς τους.
 • Ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών στη μάθηση, με την ελάχιστη παθητική ακρόαση.
 • Ενθάρρυνση του μη ιεραρχικού, δημοκρατικού περιβάλλοντος, με συνεργατική μάθηση.
 • Ενθάρρυνση του συλλογισμού, της ανάλυσης και της κριτικής σκέψης.
 • Εμπλοκή υποκειμενικών και συναισθηματικών αντιδράσεων, και νοητικής μάθησης.
 • Ενθάρρυνση της αλλαγής στη συμπεριφορά και το χαρακτήρα.
 • Έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης.
 • Αναγνώριση της σημαντικότητας του χιούμορ, της ψυχαγωγίας και του δημιουργικής έκφρασης.

Παρατηρήσεις

 1. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών βαρύνει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 2. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φορούν ίσια παπούτσια (αθλητικά ή μποτάκια) και άνετα ρούχα. Παρακαλούμε αποφύγετε τα κοντά παντελόνια, κάπρι και κολάν. Προτιμήστε jeans ή φαρδιές φόρμες.
 3. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί βοηθούν το έργο της Π.Ο. του ΚΠΕ, επιβλέποντας την ομάδα τους.

Κατά την επίσκεψη στο ΚΠΕ, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών (χωριστά αγόρια-κορίτσια) και των εκπαιδευτικών, με σφραγίδα και υπογραφή του/της διευθυντή/τριας.

Το έντυπο, το οποίο θα θέλαμε να συμπληρώσετε, μπορείτε να το λάβετε από το σύνδεσμο: Κατάσταση Συμμετεχόντων.
Παρακαλούμε να μας το στείλετε και πριν από την επίσκεψή σας ηλεκτρονικά, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Περιμένουμε με χαρά να σας υποδεχθούμε στο ΚΠΕ μας.


Αίτηση Συμμετοχής
στο Πρόγραμμα

Αίτηση Συμμετοχής Σχολείων στα Προγράμματα του ΚΠΕ Καστρίου